Regulamin

REGULAMIN

Studio Treningu Personalnego M-fiT

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

„Studio” – Studio Treningu Personalnego „M-fiT”, prowadzone przez Martę Jusiak-Tomaszewską, NIP 699-184-20-96.

„Klient” – osoba zawierająca umowę ze Studio o świadczenie usług określonych w ofercie Studia w imieniu własnym lub na rzecz osoby trzeciej.

„Zajęcia” – zajęcia prowadzone przez Studio, określone w odrębnej ofercie.

„Usługi” – wszelki usługi świadczone przez Studio, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.

2. Postanowienia ogólne

2.1  Studio jest jednostką promującą zdrowy, aktywny styl życia.

2.2  Studio świadczy usługi sportowo-rekreacyjne, w szczególności w zakresie:

– treningu personalnego;
– zajęć grupowych;
– otwartej strefy treningu siłowego – Open GYM; – doradztwa dietetycznego;
– zabiegów masażu.

2.3 Studio zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty (zmiana godzin zajęć, zmiana prowadzących, zmiana ilości zajęć lub ich formy). Zmiana ofert nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.4 Studio świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług – karnetów miesięcznych, bądź umów długoterminowych. Posiadanie ważnego Karnetu do Studia świadczy o zawarciu Umowy pomiędzy Studiem a Klientem.

2.5 Studio świadczy także usługi jednorazowe, do których nie są wydawane ani umowy, ani karnety. Transakcja przebiega na podstawie zakupu Usługi i jej wykorzystania w terminie określonym i uzgodnionym pomiędzy Studiem a Klientem. Dopiero całkowite opłacanie usługi oznacza prawo do jej wykorzystania.

3. Klient Studia

3.1 Klientem Studia może być osoba pełnoletnia.

3.2 Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę podpisaną przez rodziców, prawnych opiekunów. Zgoda może być wyrażona pisemnie lub osobiście.

3.3 Warunkiem korzystania z Usług Studia jest opłacenie z góry opłaty za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.4 Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny

4. Usługi

4.1 Klient uprawniony jest do korzystania z urządzeń i wyposażenia Studia podczas zajęć grupowych, korzystania z otwartej strefy siłowej – Open GYM lub podczas treningu personalnego, zabiegów masażu, analizy dietetycznej, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do treningu.

4.2 Na zajęcie grupowe, treningi personalne, zabiegi masażu czy konsultacje dietetyczne obowiązują zapisy.

4.3. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zapisania się na zajęcia, ale z przyczyn niezależnych od Studia – brak przybycia – nie wzięcie w nich udziału, bez wcześniejszej informacji drogą e-mailową bądź telefoniczną, wizytę uznajemy jako odbytą i odkreślamy z Karnetu.

4.4 Na strefę treningu siłowego – Open GYM obowiązują zapisy tylko na urządzenia do treningu cardio. Strefa czynna jest w wyznaczone dni, w godzinach otwarcia. Czas przebywania jest nieograniczony, za wyjątkiem urządzeń cardio, na które obowiązują zapisy.

4.5 Na sali Open GYM obowiązują podstawowe zasady etyczne, moralne i kulturalne. Przede wszystkim każdy z nas jest sportowcem, więc szanujemy

współćwiczących. Dbamy o sprzęt. Każdorazowo po sobie dezynfekujemy dostępnym płynem dezynfekującym maszyny, sprzęty i urządzenia, z których korzystamy. Śmieci wyrzucamy zgodnie z opisami na śmietnikach. Obowiązuje segregacja śmieci na terenie całego Studia M-fiT.

4.6 Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

4.7 Minimalny czas odwołania wcześniej umówionej wizyty w Studio – to 1 dzień roboczy.

4.8 W czasie korzystania z Usług Studia Klienci zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju.

4.9 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie Studia i podanych do wiadomości za pomocą środków masowego przekazu (drogą ustną, pisemną, tablice informacyjne, informacja na recepcji, drogą e-mail, sms czy przez stronę www i fb).

5.0 Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta Studia. Klient nie może zgłaszać w stosunku do Studia żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Studio.

Na terenie Studia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Studio zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z Usług Studia osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5.1 Podczas pobytu w Studio Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie wysiłku.

5. Płatność

5.1 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku Studia.

5.2 Okres ważności Karnetu na zajęcia grupowe, strefę Open GYM wynosi 1 miesiąc i oznaczony jest na Karnecie w formie daty końca – daty ważności Karnetu, który uprawnia do skorzystania z Usług Studia.

5.3 Karnet nie ulega przedłużeniu, jeżeli Klient w wyznaczonym okresie czasu nie korzystał z Usług Studia, gdyż nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Studia.

5.4 Okres ważności Karnetu na trening personalny bądź zabiegu masażu ważne są w zależności od opcji wyboru pakietu: 1 miesiąc bądź 3 miesiące i oznaczone są na Karnecie w formie daty końca – daty ważności Karnetu, który uprawnia do skorzystania z Usług Studia.

5.4 Opłaty za Karnet wnoszone w formie jednorazowej, bądź opłaty za inne Usługi świadczone w Studio można wnieść w formie gotówkowej w Recepcji Studia bądź też na wskazany rachunek bankowy. Wówczas za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia kwotą opłaty lub dokonania jej w Recepcji Klubu.

5.5 Podpisanie ze Studiem umowy długoterminowej zobowiązuje Klienta do uiszczenia równych wpłat w ilości odpowiadającej miesiącom na jakie została zawarta.

5.6 Na terenie Studia jest możliwość korzystania z usług firmy na podstawie kart sportowych uprawniających do korzystania z Usług klubu. Karty z jakich można korzystać oraz usługi jakie są dostępne są zindywidualizowane dla każdego Klienta na podstawie odrębnych umów Właścicieli Kart i ich Odbiorców. Na terenie studia respektujemy obecnie karty:

OK SYSTEM

FIT PROFIT

MULTISPORT

5.7 Studio jest uprawnione do odmowy wpuszczenia Klienta do Studia w przypadku, gdy:

– nie opłacił w całości lub części zobowiązań wobec Studia

– karnet stracił ważność

– Klient nie zapisał się na zajęcia, a frekwencja jest maksymalna (brak wolnych miejsc), wskutek czego, nie ma wolnego miejsca. Jednakże nie uprawnia to Klienta do otrzymania dodatkowych, gratisowych świadczeń, czy przedłużenia ważności Karnetu, gdyż sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Studia.

5.8 Studio zastrzega sobie prawo do podniesienia cen o aktualnie obowiązujące zmiany inflacyjne.

6. Zobowiązania Studia

6.1 Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej Studio zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystanie z Usług Studia, w godzinach trwania zajęć grupowych lub w godzinach indywidualnych, uprzednio umówionych z Klientem spotkań mających na celu trening personalny, zabiegi masażu, konsultacje dietetyczne bądź analizy składu ciała.

6.2 Studio ma prawo do zmian godzin działania Studio, o czym poinformuje swoich Klientów. Zmiana godzin działania Studia nie stanowi zmiany Regulaminu.

6.3 Studio ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia grupowe. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 3 – ma prawo odwołać Zajęcia. Studio nie jest zobowiązane do zwrotu opłaty za Usługi w razie nieobecności Klienta, za którą Studio nie odpowiada.

6.4 Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w lokalu bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi.

6.5 W dniach ustawowo wolnych od pracy Studio zastrzega sobie możliwość go nieotwierania.

6.6 Studio ma prawo do obciążenia Klientów obowiązkiem pełnego pokrycia szkód, wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z wyposażenia Studia, jak również zaleceń obsługi Studia.

7. Rozwiązanie umowy

7.1 Klient ma prawo rozwiązać umowę długoterminową za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia na piśmie u Właściciela Studia, z określeniem przyczyny jej rozwiązania.

7.2 Od karnetów miesięcznych nie przysługuje rozwiązanie umowy.

7.3 Klient ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Studio jego zobowiązań.

7.4 Studio w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważania jest za rozwiązania z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.

8. Ustalenia końcowe

8.1 Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Studio a Klientem.

8.2 Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy ze Studiem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

8.3 Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Studia lub na stronie internetowej.

8.4 Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora lub według miejsca świadczenia Usługi.

8.5 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Studio

M-fiT – Trener personalny, dieta, masaż