Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Studio Treningu Personalnego M-fiT w Rawiczu

RODO – czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych, obowiązujące od dnia 25
maja 2018 roku.
Co to jest RODO ? Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych
Jaki jest cel RODO ? Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie całej Unii Europejskiej.
Co znajduje się w treści informacyjnej ? Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są
przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o
prawach przysługujących osobom, których dotyczą.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej
Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone
poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez M-fiT Studio Treningu Personalnego w Rawiczu
(dalej M-fiT) Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art 13 Rozporządzenia informujemy, iz od dnia 25 maja 2018 r. będą
aktualne poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez M-fiT:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M-fiT Studio Treningu Personalnego, Marta
Jusiak-Tomaszewska z siedzibą w Rawiczu pod adresem ul. Marii Konopnickiej 2a, 63-900
Rawicz, adres e-mail: m.jusiak.tomaszewska@gmail.com, numer telefonu dla osób dzwoniących
+48 784 601 009.
2. M-fiT zbiera informacje o:
– kondycji fizycznej i diecie
– np. informacje o ćwiczeniach (rodzaje wykonywanych ćwiczeń, programy treningowe)
– spożywanej żywności oraz o przyjmowanych ilościach kofeiny i wody
– samopoczuciu, stanie zdrowia, przebytych chorobach, urazach, przebytych operacjach, ciążach,
przyjmowanych lekach mających wpływ na trening
– analizie składu ciała: masa ciała, masa tkanki tłuszczowej, masa tkanki mięśniowej, PPM, CPM,
WHR, VISC, procentowy udział wody w organizmie, wiek metaboliczny.
Tego rodzaju informacje mogą świadczyć o stanie zdrowia Pani/Pana, w związku z czym mogą
zawierać wrażliwe dane osobowe.
3. M-fiT korzysta z danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uzyskanych za pośrdnictwem
indywidualnego wywiadu z Panią/Panem:
– realizacji usług (trening personalny, trening grupowy, masaż, dieta, analiza składu ciała, realizacja
planu treningowego i spełnienia zamierzonych celów treningowych), w tym odpowiadania na
pytania, prośby i instrukcje Pani/Pana
– zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi Pani/Pana w ramach wykonywanych
usług

– świadczenia zoptymalizowanej obsługi w połączeniu z kompatybilnymi usugami dostepnymi w M-fiT
– po uzyskaniu oddzielnej zgody komunikowania się z Panią/Panem w sprawach dotyczących
produktów i usług M-fiT może Pani/Pani zmienić swoje dane w dowolnym momencie przez
bezpośredni kontakt z Marta Jusiak-Tomaszewska (osobiście, telefonicznie, e-mailowo).
Odpowiadania na prośby i zapytania., poprawy i udoskonalania istniejących produktów i usług,
analizy produktów, bazy klientów, przeprowadzenia analizy danych, a także wykonywania działąń z
zakresu księgowości, audytu i innych działań wewnętrznych.
– zapewnienia Pani/Panu możliwości korzystania z usług dostawców zewnętrznych w postaci
pakietów i kart sportowych – Benefit Systems, Mulisport, FitProfit, Ok System.
– Pani/Pan w każdej chwili może wycofać swoje dane osobowe przy osobistego stawiennictwa w
siedzibie M-fiT i poinformowania właściciela.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 2 celów przetwarzania tj.:
– w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z M-fiT na podstawie karnetu imiennego
świadczącego realizację wybranych usług, przez okres aż do czasu zakończenia jej realizacji, a po
tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
– w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na M-fiT w związku z prowadzeniem
działalności służącej poprawie zdrowia i kondycji fizycznej i realizacją zawartych umów przez
okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez M-fiT
– w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez M-fiT, przez okres do
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
– w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełniania prawnie
uzasadnionych interesów M-fiT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia
przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. W związku z przetwarzaniem przez M-fiT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art 15 Rozporządzenia
– prawo do sprostowania danych na podstawie art 16 Rozporządzenia
– prawo do usunięcia danych na podstawie art 17 Rozporządzenia
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art 18 Rozporządzenia
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art 21 Rozporządzenia
– prawo do przenoszenia danych na podstawie art 20 Rozporządzenia
6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
art 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez M-fiT Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. od dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy z M-fiT, podanie przez Pani/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy z M-fiT.
Marta Jusiak-Tomaszewska Studio Treningu Personalnego M-fiT, ul. Marii Konopnickiej 2a, 63-900 Rawicz, nip 699-184-20-96

M-fiT – Trener personalny, dieta, masaż